Stadgar


Stadgar Orust Hundägarförening

Bildad 1978

 

INLEDNING          
Orust Hundägarförening (OHF) är en självständig och ideell förening, det vill säga inte ansluten till någon riksorganisation. Genom kurser, sammankomster och aktiviteter vill klubben ge ökad kännedom om hundens beteende, vård och utbildning, samt berika medlemmars hundägande. OHF skall propagera för en mjuk hundsyn, verka för hundens rätt i samhället och till en värdig existens. OHF välkomnar alla hundar, oavsett ras, blandras, ålder eller storlek. All aga är förbjuden inom föreningens verksamhet och på föreningens anläggning.

 

OHFs instruktörer arbetar enbart ideellt och är utbildade inom den mjuka ideologin.

OHF angelägenheter handhas av en verksamhet som skall ha sitt säte i Orust kommun

 

 § 1 MÅL

OHFs mål är att inom ramen för dessa stadgar, skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren, samt att ge förutsättningar för att underlätta hundägandet, genom att:

 

*   bevara, utveckla och informera om specifika rasegenskaper, olika rasers beteende, samt hundens  

     sociala behov.
*   informera och sprida kunskap om hundens fostran, utbildning och vård.
*   bevaka och arbeta med frågor, som har ett intresse för hundägaren och hundägandet.

*   verka för att hund och förare tillsammans skall bygga upp ett förtroende för varandra och på så sätt få en

     positiv inlärning för livet.

 

§ 2 VERKSAMHET

Klubben skall:

* informera och sprida kunskap om OHF – dess mål, organisation och arbetsformer

* informera om hundar och dess användningsområden

* utbilda instruktörer, hundägare och hundar i en anda som överensstämmer med dessa stadgar

* anordna verksamheter i enlighet med OHFs mål

 

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i klubben. Klubbens styrelse beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap, kan inom ett år, upphävas av årsmötet. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde eller om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

 

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte och gäller från det datum årsmötet hålles. Om flera personer i samma hushåll, dvs boende på samma adress, är medlemmar i klubben, avlägges ett familjemedlemskap. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.


Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som

fullbetalande medlem.

 

 § 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar, tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

 

§ 6 ORGANISATION
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Dess verkställande och förvaltande organ är styrelsen.

 

§ 7 ÅRSMÖTE

Mom. 1 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång. Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen. Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen delges medlemmarna senast 3 veckor före årsmötet. Kallelsen skall även finnas tillgänglig på hundklubbens hemsida.  


Mom. 2 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om revisorerna eller minst en fjärdedel av årsmötet så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Medlemmar kan kalla till extra årsmöte om minst 1/10-del av de röstberättigade medlemmarna begär detta. Tid och plats bestäms av styrelsen.

Extra årsmöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Yrkande om extra årsmöte ska vara skriftligt och tillställas styrelsen, och innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling, samt skäl till yrkandet.

Kallelse till extra årsmöte sker av styrelsen, senast 3 veckor före mötet. Kallelse skall sändas per post till varje medlem som finns anmäld hos styrelsen. Till kallelsen ska bifogas handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas. Tid och plats för extra årsmöte bestäms av styrelsen.

Mom. 3 Dagordning

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

§1 Mötets öppnande.
a. Val av mötesordföranden.
b. Val av mötessekreterare.
c. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som justerar protokollet.

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande.

§3 Fastställande av dagordningen.

§4 Styrelsens Redogörelse.
a. Styrelsens Verksamhetsberättelse.
b. Resultat och Balansräkning.
c. Revisorernas berättelse

§5 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§6 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

§7 Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår, samt beslut
om medlemsavgifter.

§8 Val av Styrelse.
a. Val av Ordföranden för en tid av ett år.
b. Val av halva antalet ledamöter av styrelsen, för en tid av två år.
c. Val av minst två ersättare för en tid av ett år.
d. Vid behov, fyllnadsval.

§9 Val av Revisorer och revisorsersättare
a. Val av halva antalet revisorer, en styck för en tid av två år.
b. Val av en revisorsersättare för en tid av ett år.

§10 Val av ledamöter till Valberedningen.
a. Val av ledamöter till valberedningen, minst två stycken, för en tid av ett år.

§11 Behandling av förslag.
a. Förslag från styrelsen.
b. Förslag från medlemmarna.

§12 Mötets avslutande

Mom. 4 Röstning
Rösträtt har endast medlem, som senast på årsmötesdagen, fyllt 16 år. Röstning med fullmakt får ej ske.

Röstning sker som regel öppet. Val skall dock ske genom sluten omröstning om någon så yrkar. I annat ärende än val, kan röstning med slutna sedlar ske, om någon delegat så yrkar och om årsmötet så beslutar. Majoritetsbeslut gäller. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötesordföranden vid beslutstillfället. Den/de har också rätt, att i protokollet, få antecknat en mot beslut avvikande mening. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form, till mötesordföranden, innan årsmötet förklaras avslutat.

Mom. 5 Ärenden
Ärende som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte, skall skriftligen sändas till styrelsen, senast den 1 januari, samma år som årsmötet hålls. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas ovan, kan om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

§ 8 FÖRENINGSMÖTEN

Annat föreningsmöte än årsmöte skall sammankallas då minst 1/10-del av de röstberättigade medlemmarna begär detta, eller på begäran av styrelsen. Tid och plats bestäms av styrelsen.


§ 9 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse.

Mom. 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, minst 4 övriga ordinarie ledamöter, samt minst 2 suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Vid varje ordinarie årsmöte utses halva antalet ordinarie ledamöter. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen, kan endast väljas den, som är medlem i klubben. Suppleant har rätt att deltaga i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. Suppleant har rösträtt om denne träder in i ordinarie ledamots ställe.

Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, kassör och sekreterare. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott, och inom eller utom sig, kommittéer eller arbetsgrupper, för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom sig, personer som var och en för sig, eller i förening, har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller vid förhinder för denne, av vice ordföranden.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Majoritetsbeslut gäller.

Mom. 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall:

1. sköta klubbens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar

2. föra noggranna räkenskaper över klubbens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar

3. ansvara för klubbens arkiv och korrespondens

4. verkställa av årsmötet fattade beslut

5. följa de anvisningar som lämnas av årsmötet

6. senast fyra veckor före ordinarie årsmöte lämna klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut   

    med balans- och resultaträkning till revisorerna

7. upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod

8. bereda ärenden som ska behandlas av årsmöte

 

§ 10 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Klubbens räkenskaper skall årligen per 31 december sammanställas i ett bokslut.
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

OHFs räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) veckor före ordinarie årsmöte.

 

Två revisorer väljs för en mandatperiod på 2 år och en revisorsuppleant väljs för en tid av ett år. Vid varje ordinarie årsmöte utses halva antalet ordinarie revisorer. Ordinarie revisorer skall på begäran, tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

 

§ 11 VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning, skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande, och väljs för en mandatperiod på ett år. Efter beslut från styrelsen skall valberedningen beredas tillfälle att närvara vid ett styrelsesammanträde.

 

 § 12 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmötet samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara underskrivna av tjänstgörande ordförande och sekreterare, samt justeras av vald eller valda justerare.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar tex genom publicering på hemsida, i klubblokal eller genom att medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna kostnader. Styrelsen avgör om protokoll skall publiceras på klubbens hemsida.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om OHF på grund av omständighet som föreningen inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

OHF har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

 

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 1 oktober, året innan ordinarie fullmäktigemöte hålls, inlämnas skriftligt till styrelsen. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs att 2 likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, med minst 1 månads mellan, varav minst ett skall vara ordinarie.

 

§ 15 VILANDEFÖRKLARING ELLER UPPLÖSNING AV ORUST HUNDÄGARFÖRENING
OHF huvudstyrelse fattar beslut om att OHF ska vilandeförklaras eller upplösas efter begäran från OHFs årsmöte.

För att en sådan begäran skall vara giltig, skall beslut om detta fattas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett årsmöte skall vara ordinarie.

 

Upplöses eller vilandeförklaras OHF, skall OHFs tillgångar, material och arkiv, erbjudas till Orust kommun att användas på sätt som OHFs sista årsmöte beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer.