Policys och riktlinjer


Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Orust hundägarförening, 802430-7822, Buavägen 209, 473 96 Henån (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva kurser för hundägare och hundar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. kurser och medlemsträffar), kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och kursavgifter m.m.).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Studieförbundet Vuxenskolan och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens kursverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du begär ett registerutdrag via ordf@orusthund.com.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

 

Drogpolicy

På Orust Hundägarförening accepterar vi inga droger. Med droger avses alkohol och narkotika. Vårt mål är att ha nolltolerans beträffande narkotika och alkohol i föreningsmiljön. Vi vill erbjuda en trygg och trivsam plats för hundägare. Droger orsaker inte bara skador och problem för den enskilde utan också för hela föreningen.

Vår policy skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av droger. Denna policy bygger på en kombination av åtgärder och arbetsordning, men framför allt på omtanke och stöd. Det innebär att:
• inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med verksamhet för barn och ungdomar.
• inget bruk av dopningsmedel och/eller narkotika accepteras i klubben.
Policyn gäller alla medlemmar i Orust Hundägarförening som på något sätt företräder klubben offentligt t. ex. vid tävlingar, resor till och från tävlingar eller andra evenemang.
Policyn gäller även personer som inte är medlemmar i OHF men som på klubbens bekostnad deltar i resor som medhjälpare eller supporter. Alla medlemmar har ett personligt ansvar för att se till att policyn efterföljs. Det är ej tillåtet, för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.
Som medlem i OHF bör man under ovanstående förutsättningar beakta följande:
• Inte uppträda berusat eller på annat sätt opassande.
• Under arrangemang eller resor där omyndiga personer (personer under 18år) deltar skall de äldre föregå med gott exempel och avstå helt från alkohol.
• Tobak ska användas restriktivt och med sunt förnuft. I största möjliga mån skall man avstå från tobak under verksamheten.
• Inte under några omständigheter använda, inneha, distribuera eller förespråka användning av doping- eller drogklassade preparat.
Personer som bryter mot en eller flera av ovanstående punkter kan få en tillsägelse av styrelsen och vid upprepade förseelser stängas av från deltagande i klubbens verksamhet under viss tid. Man kan även bli ekonomiskt ersättningsskyldig för resekostnader som klubben stått för. Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi genom att hålla ett enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
Information om denna policy skall vara tillgänglig för klubbens medlemmar i klubbens stuga samt på klubbens hemsida (www.orusthund.com)
Om behovet finns så skall styrelsen ordna så att medlemmarna får information om alkohol och drogmissbruk.
Denna policy är giltig tills vidare. Styrelsen i Orust Hundägarförening kan göra ändringar i denna policy, varvid medlemmarna skall meddelas om detta under ett medlemsmöte.
Publicerad 2004 03 27
Reviderad 2015 02 09